Web Platform Login

Είναι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας χαρά ή εφιάλτης για το παιδί σας;

12 Φεβρουαρίου 2017, από Evaggelia Makaleka

ΠΑΙΔΙ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Είναι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας χαρά ή εφιάλτης για το παιδί σας;

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση να αρχίζει η διδασκαλία της ξένης γλώσσας -και κυρίως της Αγ­γλικής- σε πολύ μικρή ηλικία. Έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ξένη γλώσσα συνήθως στην ηλικία των 5-7 ετών πριν ακόμη παρακολουθήσουν σχολείο ή συνήθως όταν είναι στο νηπιαγωγείο ή στην cf δημοτικού. Σ’ αυτή την ηλικία τα παιδιά απορροφούν τη γνώση εύκολα και επιπλέον αποκτούν καλύτερη προφορά, εφ’ όσον ακολουθείται η σωστή μέθοδος και προσέγγιση των παιδιών από εξει- δικευμένο δάσκαλο. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά.

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν εντελώς

διαφορετικά από τους μεγάλους, δια­φορετικά ακόμη και από ία μεγαλύτερα παιδιά. Όπωςτόνιοε ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget τα παιδιά ο’ αυτή την ηλικία μαθαίνουν μέσω ε­μπειριών, κάνοντας πράγματα -και όχι θεωρη­τικά. Πρέπει λοιπόν να βρεθούν σ’ ένα περι­βάλλον όπου θα συμμετέχουν ενεργά για να μάθουν. Χρειάζεται να είναι ενεργητικά και όχι παθητικά και να ζουν την γλώσσα μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες Αν τα κρατή­σουμε ακίνητα σ’ ένα θρανίο τα καταδικάζουμε σε κούραση και αδιαφορία. Ξέρουν όμως ότι ο κόσμος κυβερνάται από κανόνες. Ίσως δεν τους καταλαβαίνουν αλλά το να υπάρχουν τους δίνει αίσθηση ασφάλειας. Έτσι μια σωστά οργανωμένη τάξη βοηθά στη μάθηση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι ότι μαθαίνουν μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, σαν μέλη μιας ομάδας όπου κάποιοι -συμμαθητές ή ο δάσκα­λος- ξέρουν περισσότερα πράγματα. Χρειάζε­ται λοιπόν να βρίσκονται μαζί με άλλα παιδιά, να επικοινωνούν μαζί τους και με το δάσκαλο χρησιμοποιώντας τπ γλώσσα. Σ’ αυτή την πε­ρίπτωση ο δάσκαλος είναι το πρότυπο, η βα­σική πηγή της γλώσσας και πρέπει να την πα­ρέχει σωστά και σε αφθονία πλησιάζοντας τα παιδιά, διατηρώντας οπτική επαφή και χαμη­λώνοντας για να έρθει στο δικό τους επίπεδο.

Τα παιδιά δεν αναλύουν την γλώσσα,

▼ την δέχονται όπως είναι και έχουν την τάση να μιμούνται και να επαναλαμβάνουν ό,τι ακούν. Έτσι ο δάσκαλος πρέπει να χρησι­μοποιεί τη γλώσσα με φυσικό τρόπο και όχι να τη διασπά σε μικρά κομμάτια, δίνοντας βαρύ­τητα στην επίτευξη της επικοινωνίας μέσα α­πό δραστηριότητες που μιμούνται την πραγ­ματική ζωή. Και επειδή η γλώοσα είναι δεμέ­νη με την κουλτούρα χρησιμοποιώντας πολι­τιστικά στοιχεία κάνουμε την τάξη έναν πραγματικό μικρόκοσμο γεμάτο ενδιαφέρον και κίνητρα για το παιδί.

Τα παιδιά δε συγκεντρώνονται για πολ-

λή ώρα στην ίδια δραστηριότητα, χρειάζονται λοιπόν συχνές αλλαγές και ποι­κιλία, γιατί διαφορετικά αδιαφορούν και όχι μόνο δε μαθαίνουν αλλά μετατρέπονται σε ταραξίες της τάξης. Διαθέτουν πολλή ενέρ­γεια την οποία ο έμπειρος δάσκαλος ελέγχει και χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος. Η ικανότητα του δασκάλου να μπει στον κόσμο των παιδιών, να βρει τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και να τα ορ­γανώσει σωστά θα οδηγήσει σε μια ξεχωρι­στή εμπειρία και για τον ίδιο αλλά και για τους μαθητές του.

κόσμο στο φανταστικό, έτσι χρησιμοποιώντας ιστορίες, παραμύθια, εικόνες, ταινίες κ.λ.π., μπορούμε να τα μεταφέρουμε σ’ έναν άλλο κόσμο όλο χρώμα και ομορφιά κάνοντας το μάθημα μια πραγματική περιπέτεια που θα θέ­λουν να ζήσουν ξανά και ξανά, παιχνίδια, τραγούδια, θέατρο είναι επίσης δραστηριό­τητες που μετατρέπουν τη μάθηοη σε χαρά.

Τα παιδιά θέλουν να νοιώθουν ότι τα  καταφέρνουν, χρειάζονται την επιβρά­βευσή μας για να διατηρήσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση. Λέξεις όπως «λάθος» ή «αποτυχία» δεν πρέπει να έχουν θέση στην ε­πικοινωνία μας μαζί τους. Κάνοντάς τα να νοιώθουν επιτυχημένα έχουμε καλύψει το μι­σό δρόμο οτο ταξίδι της σωοτής μάθησης.

Για να ξεκινήσει λοιπόν ένα παιδί σωστά χρειάζεται να νοιώθει ασφάλεια μέσα από σωστή οργάνωση, χαρά μέσα από κατάλλη­λες δραοτηριότητες, επιτυχία μέσα από επι­βράβευση και αναγνώριση της αξίας του.

Καλή επιτυχία στο παιδί σας
στο μαγευτικό κόσμο της μάθησης!

Φωτογραφίες